Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000344177
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Hãy nộp hồ sơ điện tử
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Giới thiệu
T.6, 18/08/17 
Giới thiệu » TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG


Địa chỉ : 35 Yết Kiêu -  Nha Trang
Điện thoại : 058.3811026 - Fax: 058.3811028

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
   
1. Vị trí và Chức năng:

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng điều tra, quan trắc, phân tích tài nguyên và môi trường.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và được sử dụng con dấu riêng.

2.Nhiệm vụ và quyền hạn

  2.1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án điều tra, quan trắc, phân tích các dữ liệu về tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

  2.2. Tổ chức điều tra, đo đạc và lấy mẫu, nghiên cứu, tập hợp, tổng hợp, phân tích các dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận có ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường của tỉnh và cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường theo quy định;

  2.3. Thực hiện việc báo cáo thông tin môi trường hàng năm và báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh theo quy định;

  2.4. Tổ chức lấy mẫu, phân tích các thông số, chỉ tiêu chất lượng nước thải, khí thải và các chất thải khác của tổ chức, cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ.

  2.5. Tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, công nghệ môi trường, sản xuất sạch hơn, ISO 14000, truyền thông môi trường nâng cao nhận thức; xây dựng các tài liệu, phương tiện truyền thông, chương trình thông tin về tài nguyên và môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn nghiệp vụ quan trắc tài nguyên và môi trường cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu.

  2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Ngoài nhiệm vụ trên, căn cứ khả năng và năng lực của Trung tâm, Trung tâm được thực hiện:

  . Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận các đề tài, dự án, chương trình và chuyển giao các ứng dụng, tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường;

  . Thực hiện các dịch vụ về quy hoạch tài nguyên và môi trường; tư vấn thiết kế, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các tổ chức, cá nhân;

  . Hợp tác, trao đổi thông tin, đào tạo với các tổ chức, cá nhân về hoạt động nghiên cứu, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường.

3. Tổ chức bộ máy :

 - Lãnh đạo có Giám đốc, giúp việc Giám đốc có Phó giám đốc do Giám đốc phân công t
rách nhiệm theo lĩnh vực.

 - Các phòng có:

  + Phòng Tổ chức - Hành chính ( có tài chính - kế toán);

  + Phòng nghiệp vụ;

  + Phòng quan trắc.


Giới thiệu khác:
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ
 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Hệ thống tổ chức
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 Tổ chức bộ máy Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Bản tin điện tử
Tự độngTELEXVNITắt