Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000168021
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
CCHC_BỘ TNMT
hệ thống thông tin môi trường
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
dvcongVPĐK
Giới thiệu
Cn, 30/04/17 
Giới thiệu » VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 25 Phan Chu Trinh - Nha Trang

Điện thoại:  058.3820663.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa được thành lập tại quyết định số 14/2015/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường trên cơ sở hợp nhất 09 Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn.

1. Vị trí và chức năng:

Văn phòng Đăng ký đất đai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Thực hiện các thủ tục về đăng ký quyền quản lý đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.

2.2 Thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) lần đầu trên địa bàn tỉnh.

2.3 Thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động quyền quản lý đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định trên địa bàn tỉnh.

2.4 Lập, cập nhập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh.

2.5 Quản lý hệ thống thông tin đất đai; xây dựng dữ liệu địa chính, cập nhập, đồng bộ hóa dữ liệu địa chính theo quy định.

2.6 Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu địa chính cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

2.7 Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề; trích đo địa chính thửa đất, khu đất; đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng trên đất phục vụ cho công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.8 Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

2.9 Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

2.10 Thực hiện việc thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động, đăng ký giao dịch bảo đảm và các dịch vụ về cung cấp thông tin địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

2.11 Biên mục, chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ và các hoạt động cung ứng dịch vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai và các nhiệm vụ có thu do Nhà nước giao.

2.12 Tư vấn và thực hiện lập đề án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2.13 Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật.

2.14 Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

2.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3.3 Cơ cấu tổ chức:

3.1 Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai:

Văn phòng Đăng ký có Giám đốc và không quá (03) ba Phó giám đốc. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký thực hiện theo phân cấp hiện hành và theo quy định của pháp luật.

3.2 Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

a) Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai:

- Phòng Hành chính- Tổng hợp;

- Phòng Đăng ký chỉnh lý biến động đất đai;

- Phòng kỹ thuật;

Phòng Thông tin - lưu trữ và cơ sở dữ liệu đất đai;

- Phòng Dịch vụ địa chính;

b) Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai:

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Thành phố Nha trang;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Thành phố Cam Ranh;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Thị xã Ninh Hòa;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Khánh Vĩnh;

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Khánh Sơn.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng Đăng ký đất đai và thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định và thực hiện hạch toán phụ thuộc.

Chi nhánh có Giám đốc Chi nhánh và không quá (02) hai Phó giám đốc Chi nhánh. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Chi nhánh thực hiện theo phân cấp hiện hành và theo quy định của pháp luật.


 


Giới thiệu khác:
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ
 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Hệ thống tổ chức
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 Tổ chức bộ máy Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt