Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000217716
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
hệ thống thông tin môi trường
Văn bản pháp quy
T.3, 30/05/17 
Văn bản pháp quy

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
Địa chất - Khoáng sản

Chuyên đề:
Địa chất - Khoáng sản
Số lượng văn bản: 99
 Thông tư:  Quy định về Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau [12/05/2017]
 Quyết định: 985/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng CP phê duyệt " Đề án đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh KH [17/04/2017]
 Quyết định: Số 354/QĐ-UBND Về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [08/02/2017]
 Thông tư: Số 43/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản [26/12/2016]
 Thông tư: Số 44/2016/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản [26/12/2016]

Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

Chuyên đề:
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Số lượng văn bản: 68
 Thông tư: 34/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ [21/04/2017]
 Thông tư: Số 52/2016/TT-BTNMT Quy định Quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1 [30/12/2016]
 Thông tư: Số 47/2016/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia [28/12/2016]
 Thông tư: Số 48/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 [28/12/2016]
 Thông tư: Số 35/2016/TT-BTNMT Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia [28/11/2016]

Quản lý đất đai

Chuyên đề:
Quản lý đất đai
Số lượng văn bản: 218
 Nghị quyết: Số 15/2016/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2017]
 Nghị quyết: Số 16/2016/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên dịa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2017]
 Quyết định: Số 34/2016/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [24/11/2017]
 Nghị định: 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng [08/05/2017]
 Quyết định: 1236/QĐ-UBND V/v thu hồi đất Công ty CP Nhôm Khánh Hòa đang sử dụng do vi phạm theo Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 [05/05/2017]

Khí tượng - Thủy văn

Chuyên đề:
Khí tượng - Thủy văn
Số lượng văn bản: 52
 Quyết định: 873/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của TTCP V/v ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [31/03/2017]
 Thông tư: Số 37/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt [15/12/2016]
 Thông tư: Số 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn [15/12/2016]
 Quyết định: Số 2053/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu [28/10/2016]
 Quyết định: Số 2044/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Khung chính sách năm 2016( bổ sung), Khung chính sách năm 2017 và văn kiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020 [27/10/2016]

Tài nguyên Nước

Chuyên đề:
Tài nguyên Nước
Số lượng văn bản: 51
 Nghị quyết: Số 17/2016/NQ-HĐND Về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2016]
 Nghị quyết: Số 18/2016/NQ-HĐND Về phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2016]
 Nghị quyết: Số 19/2016/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2016]
 Thông tư: Số 24/2016/TT-BTNMT Quy định về xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt [09/09/2016]
 Quyết định: Số 33/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [15/12/2015]

Môi trường

Chuyên đề:
Môi trường
Số lượng văn bản: 223
 Nghị định: 59/2017/NĐ-CP Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen [12/05/2017]
 Công văn: 1704/STNMT-CCBVMT V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định Quy định giải thưởng Môi trường tỉnh Khánh Hòa; hoàn thành dự thảo gửi về ccbvmt@khanhhoa.gov.vn trước ngày 15/5/2017 [27/04/2017]
 Thông tư: 35/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định [25/04/2017]
 Thông tư: 03/2017/TT-BTNMT Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ, lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường VN [21/03/2017]
 Thông tư: 02/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường [07/03/2017]

Tài nguyên Biển và Đảo

Chuyên đề:
Tài nguyên Biển và Đảo
Số lượng văn bản: 49
 Chỉ thị: 10/CT-UBND V/v "Phát động phong trào thi đua tuyên truyền chủ quyền biển, đảo" năm 2017 [15/05/2017]
 Nghị định: 37/2017/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển [04/04/2017]
 Quyết định: 882/QĐ-UBND V/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường [03/04/2017]
 Nghị định: Số 23/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về XPHC trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXHCNVN [13/03/2017]
 Nghị định: Số 170/2016/NĐ-CP Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải [27/12/2016]

Khoa học và Công nghệ

Chuyên đề:
Khoa học và Công nghệ
Số lượng văn bản: 18
 Thông tư: Số 08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội [01/02/2016]
 Nghị định: 11/2014/NĐ-CP Nghị định về Hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ. [18/02/2014]
 Chỉ thị: 16/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. [05/11/2012]
 Thông tư: 25/2011/TT-BTNMT Ban hành quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ tài nguyên và môi trường [07/07/2011]
 Nghị định: 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước [13/06/2011]

Công nghệ thông tin

Chuyên đề:
Công nghệ thông tin
Số lượng văn bản: 60
 Quyết định: 1168/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục CNTT và Dữ liệu TNMT [16/05/2017]
 Quyết định: 978/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017 [17/04/2017]
 Quyết định: Số 650/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh Khánh Hòa [10/03/2017]
 Quyết định: Số 592/QĐ-UBND V/v thành lập Đội Ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh Khánh Hòa [07/03/2017]
 Nghị định: Số 17/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông [17/02/2017]

Sinh học

Chuyên đề:
Sinh học
Số lượng văn bản: 1
 : 09/2012/TT-BTNMT Về việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen [22/08/2012]

Luật

Chuyên đề:
Luật
Số lượng văn bản: 13
 Luật: Luật 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin [06/04/2016]
 Luật: Luật số 97/2015/QH13 Luật phí và lệ phí [25/11/2015]
 Luật: Luật số 88/2015/QH13 Luật kế toán [20/11/2015]
 Nghị định: Số 28/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp [12/03/2015]
 Nghị định: Số: 104/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về khung giá đất [14/11/2014]

Văn bản điều hành

Chuyên đề:
Văn bản điều hành
Số lượng văn bản: 110
 Chỉ thị: 12/CT-UBND Triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh Ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước [26/05/2017]
 Công văn: 2112/KH-STNMT-VP Kế hoạch thực hiện công tác CCHC của Sở TNMT tháng 6 năm 2017 [24/05/2017]
 Quyết định: 1431/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [23/05/2017]
 Chỉ thị: 11/CT-UBND V/v tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách NN năm 2017 [18/05/2017]
 Quyết định: 1395/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai giải pháp đột phá cải cách thủ tục hành chính [18/05/2017]

Văn bản liên quan khác

Chuyên đề:
Văn bản liên quan khác
Số lượng văn bản: 208
 Thông tư liên tịch: Số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính [08/12/2015]
 Quyết định: Số 695/QĐ-TTG Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập [21/05/2015]
 Nghị định: 40/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. [27/04/2015]
 Nghị định: Số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra [27/03/2015]
 Thông tư: Số: 59/2014/TT-BTNMT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG [11/11/2014]

Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa

Chuyên đề:
Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa
Số lượng văn bản: 19
 Quyết định: Số 11/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa;thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [17/06/2016]
 Quyết định: Số 13/2016/QĐ-UBND Về việc Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 [17/06/2016]
 Quyết định: Số 14/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa [30/06/2015]
 Quyết định: Số 902/QĐ-UBND Về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường [13/04/2015]
 Quyết định: Số 657/QĐ-UBND Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường [19/03/2015]

Tình trạng văn bản:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
 
 Văn bản mới

 Tra cứu theo
 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 UBND Tỉnh Khánh Hòa
 Sở TNMT Khánh Hòa
 Bộ Công thương
 Bộ Nội vụ
 Chủ tịch nước
 Bộ Thông tin Truyền thông
 HĐND tỉnh Khánh Hòa
 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính
 Bộ Nội Vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường
 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp
 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Y Tế
 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y Tế
 Kiểm toán Nhà nước
 Ủy ban Dân tộc

 Tra cứu theo
 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Hướng dẫn
 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Tự độngTELEXVNITắt